VietinBank Securities tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 10/01/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities – Mã: CTS – HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dưới hình thức trực tuyến nhằm tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty, tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của VietinBank Securities đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 1.149 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020. Công ty dự kiến mở rộng quy mô kinh doanh, gia tăng các hạn mức vay vốn, hạn mức đầu tư kinh doanh và cho vay, tăng cường tiềm lực tài chính và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Bên cạnh đó, với việc tăng vốn điều lệ này, Công ty mong muốn sẽ tái đầu tư vốn đúng mục đích nhằm đem lại sự gia tăng mới về lợi ích lâu dài cho các cổ đông cũng như kỳ vọng vào việc gia tăng giá trị của toàn Công ty và giá trị cổ phiếu của Công ty đối với các nhà đầu tư.

VietinBank Securities tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 1.

Previous post FWD mua lại VCLI trở thành thương vụ M&A tiêu biểu năm 2020
Next post FED chính thức tuyên bố thắt chặt tiền tệ từ đầu năm 2022 – tác động nào đối với kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam?